මගේ බිල්පත ගණනය කරන්නේ කෙසේද? මගේ බිල්පත ගෙවන්නේ කෙසේද?

බිල්පත ගණනය කරගත හැකකේ කෙසේද?

ඔබේ බිල්පත ඔබම ගණනය කරගන්න.
KWH ගාස්තු

ස්ථාවර ගාස්තුව

ඉන්ධන ගාස්තු

වට්ටම්

බදු මුදල

මුලු වටිනාකම

* සියලුම මිල ගණන් ශ්‍රීලංකන් රුපියල්වල (LKR) ඇත


මගේ බිල්පත ගෙවන්නේ කෙසේද?

දැන් ඔබට ඉතා පහසුවෙන් ඔබේ බිල්පත් මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) ක්‍රමවේදයන් භාවිතයෙන් ද ගෙවිය හැකිය, ලංවිම ජංගම දුරකථන යෙදුම CEB Care, mCash හෝ සුපිරි වෙළඳසැල් මගින්, තැපැල් කාර්යාල, බැංකු හා ලංවිම බිල්පත් එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන මගින් මෙන්ම මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ද බිල්පත් ගෙවිය හැකිය. ඒ සඳහා මුල් පිටුවට ගොස් එහි ඇති ක්‍ෂණික බිල්පත් ගෙවීමේ පිටුව වෙත යන්න.