விலைமனுக்கோரல் தொடர்பான அறிவித்தல்கள் விலைமனுக்கோரல்களுக்கான வழங்குகைகள் இ.மி.ச யின் நியமங்களும் விவரக்குறிப்புகளும்

விலைமனுக்கோரல் தொடர்பான அறிவித்தல்கள்

விலைமனுக்கோரல் இல / விபரம் பிரசுரிக்கப்பட்ட திகதி விலைமனுக்கோரல் முடிவுத் திகதி விலைமனுக்கோரல் விபரம் கோவைகள் பதிவிறக்கம்
CEB/PD-MWPP/2021/Selling of Scrap
வைகாசி 06 2021
வைகாசி 21 2021
Sale of Scrap of Mannar Wind Power Project

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-05-06)
வைகாசி 06 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-05-06)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-04-29)
சித்திரை 29 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2021-04-29

LANKA COAL COMPANY (PVT.) LTD
சித்திரை 28 2021
Registration of suppliers to supply of Coal for Lakvijaya Power Plant (900MW) under spot and term tenders

REGISTRATION OF SUPPLIERS TO SUPPLY OF COAL

CEB/KGTP/PROC/01/Re
சித்திரை 22 2021
ஆடி 20 2021
Design, Manufacture, Supply, Installation and Commissioning of 3x35MW Gas Turbines at the Kelanitissa Power Station.

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-04-22)
சித்திரை 22 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-04-22)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-04-08)
சித்திரை 08 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-04-08)

CEB/AGM/PRO/2021/ICB/PSRSP/P4
சித்திரை 01 2021
ஆனி 09 2021
Procurement of Plant – Design, Supply and Installation Power System Reliability Strengthening Project - Package 4: 220kV and 132kV Transmission Lines

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-04-01)
சித்திரை 01 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-04-01)

Please Refer The Downloadable Document
பங்குனி 25 2021
வைகாசி 24 2021
REQUEST FOR PROPOSALS FOR THE ESTABLISHMENT OF GROUND MOUNTED, LOW VOLTAGE CONNECTED SOLAR PV POWER PLANTS IN 75kW, AC CAPACITIES ON BUILD, OWN AND OPERATE BASIS.PLEASE NOTE THAT BID CLOSING DATE CAN BE 2021-05-24 OR 2021-05-25 ACCORDING TO THE EACH TENDER

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-03-25)
பங்குனி 25 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-03-25)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-03-18)
பங்குனி 18 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-03-18)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-03-11)
பங்குனி 11 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-03-11)

ICB/CEB/PD-MWPP/2021/1
பங்குனி 09 2021
ஆனி 09 2021
EXTENSION OF MANNAR WIND POWER PROJECT Capacity Enhancement of Mannar Wind Power Project – Phase 1 of 20 MW with Additional 06 WTGs in Mannar Island of Sri Lanka

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-03-04)
பங்குனி 04 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2021-03-04

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-02-25)
மாசி 25 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on( 2021-02-25)

CEB/PD(LNGP)/2021
மாசி 18 2021
ஆனி 18 2021
REQUEST FOR PROPOSALS FOR THE DEPLOYMENT OF FLOATING STORAGE AND REGASIFICATION UNIT (FSRU) AT OFFSHORE KERAWALAPITIYA ON BUILD OWN OPERATE BASIS AND COMPATIBLE MOORING SYSTEM ON BUILD, OWN, OPERATE AND TRANSFER BASIS

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-02-18)
மாசி 18 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-02-18)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-02-11)
மாசி 11 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on( 2021-02-11)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-02-04))
மாசி 04 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2021-02-04

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-01-28)
தை 28 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-01-28)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-01-21)
தை 21 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2021-01-21

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-01-14)
தை 14 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on (2021-01-14)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2021-01-07)
தை 07 2021
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-01-07)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2020-12-31))
டிசம்பர்  31 2020
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on (2020-12-31)

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2020-12-24)
டிசம்பர்  24 2020
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2020-12-24

CEB Tenders for Material, Construction and Services ( 2020-12-17)
டிசம்பர்  17 2020
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2020-12-17