ටෙන්ඩර් දැන්වීම් ටෙන්ඩර් ප්‍රදානයන් ලංවිම පිරිවිතර පිළිබඳ ප්‍රමිති

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

ටෙන්ඩර් අංකය / විස්තර ප්‍රසිද්ධ කරන ලද දිනය ටෙන්ඩරය අවසන් වන දිනය ටෙන්ඩරයේ විස්තරය ගොණු බාගත කරගන්න
CEB/PD-MWPP/2021/Selling of Scrap
2021-May-06
2021-May-21
Sale of Scrap of Mannar Wind Power Project

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-05-06)
2021-May-06
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-05-06)

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-04-29)
2021-Apr-29
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2021-04-29

LANKA COAL COMPANY (PVT.) LTD
2021-Apr-28
Registration of suppliers to supply of Coal for Lakvijaya Power Plant (900MW) under spot and term tenders

REGISTRATION OF SUPPLIERS TO SUPPLY OF COAL

CEB/KGTP/PROC/01/Re
2021-Apr-22
2021-Jul-20
Design, Manufacture, Supply, Installation and Commissioning of 3x35MW Gas Turbines at the Kelanitissa Power Station.

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-04-22)
2021-Apr-22
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-04-22)

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-04-08)
2021-Apr-08
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-04-08)

CEB/AGM/PRO/2021/ICB/PSRSP/P4
2021-Apr-01
2021-Jun-09
Procurement of Plant – Design, Supply and Installation Power System Reliability Strengthening Project - Package 4: 220kV and 132kV Transmission Lines

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-04-01)
2021-Apr-01
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-04-01)

Please Refer The Downloadable Document
2021-Mar-25
2021-May-24
REQUEST FOR PROPOSALS FOR THE ESTABLISHMENT OF GROUND MOUNTED, LOW VOLTAGE CONNECTED SOLAR PV POWER PLANTS IN 75kW, AC CAPACITIES ON BUILD, OWN AND OPERATE BASIS.PLEASE NOTE THAT BID CLOSING DATE CAN BE 2021-05-24 OR 2021-05-25 ACCORDING TO THE EACH TENDER

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-03-25)
2021-Mar-25
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-03-25)

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-03-18)
2021-Mar-18
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-03-18)

ඉදිකිරීම් , අමුද්‍රව්‍ය සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-03-11)
2021-Mar-11
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-03-11)

ICB/CEB/PD-MWPP/2021/1
2021-Mar-09
2021-Jun-09
EXTENSION OF MANNAR WIND POWER PROJECT Capacity Enhancement of Mannar Wind Power Project – Phase 1 of 20 MW with Additional 06 WTGs in Mannar Island of Sri Lanka

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-03-04))
2021-Mar-04
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2021-03-04

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-02-25)
2021-Feb-25
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-02-25)

CEB/PD(LNGP)/2021
2021-Feb-18
2021-Jun-18
REQUEST FOR PROPOSALS FOR THE DEPLOYMENT OF FLOATING STORAGE AND REGASIFICATION UNIT (FSRU) AT OFFSHORE KERAWALAPITIYA ON BUILD OWN OPERATE BASIS AND COMPATIBLE MOORING SYSTEM ON BUILD, OWN, OPERATE AND TRANSFER BASIS

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-02-18)
2021-Feb-18
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-02-18)

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-02-11)
2021-Feb-11
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on( 2021-02-11)

No ඉදිකිරීම් , අමුද්‍රව්‍ය සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-02-04)
2021-Feb-04
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2021-02-04

ඉදිකිරීම් , අමුද්‍රව්‍ය සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-01-)28
2021-Jan-28
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-01-28)

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-01-21)
2021-Jan-21
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2021-01-21

ඉදිකිරීම් , අමුද්‍රව්‍ය සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-01-14)
2021-Jan-14
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on (2021-01-14)

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2021-01-07)
2021-Jan-07
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on ( 2021-01-07)

ඉදිකිරීම් , අමුද්රනව්ය0 සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2020-12-31))
2020-Dec-31
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on (2020-12-31)

ඉදිකිරීම් , අමුද්‍රව්‍ය සහ සේවා මිල දී ගැනීම් සදහා වන ටෙන්ඩර ( 2020-12-24)
2020-Dec-24
Weekly Notice of CEB Tenders published in Newspapers on 2020-12-24