උත්පාදනය කළ විදුලිබලය

මුළු ශක්තිය   : 42.64GWh

උපරිම ඉල්ලුම : 2335.47MW

යාවත්කාලීන කළ දිනය - 06-05-2021

  • abmiddle  තාප ගල් අඟුරු - 19.6 GWh
  • abmiddle  ජල විදුලිය - 13.69 GWh
  • abmiddle  සුළඟ - 0.17 GWh
  • abmiddle  තාප තෙල් - 8.99 GWh