උත්පාදනය කළ විදුලිබලය

මුළු ශක්තිය   : 45.14GWh

උපරිම ඉල්ලුම : 2600.84MW

යාවත්කාලීන කළ දිනය - 01-03-2021

  • abmiddle  තාප ගල් අඟුරු - 19.34 GWh
  • abmiddle  ජල විදුලිය - 9.29 GWh
  • abmiddle  සුළඟ - 0.2 GWh
  • abmiddle  තාප තෙල් - 15.98 GWh