உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மின்சாரம்

மொத்த சக்தி   : 45.14GWh

உச்ச கேள்வி : 2600.84MW

பதிவேற்றம்செய்யப்பட்ட திகதி - 01-03-2021

  • abmiddle  அனல் மின்(நிலக்கரி) - 19.34 GWh
  • abmiddle  நீர் மின் - 9.29 GWh
  • abmiddle  காற்று மின் - 0.2 GWh
  • abmiddle  அனல் மின் (எண்ணெய்) - 15.98 GWh