உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மின்சாரம்

மொத்த சக்தி   : 42.64GWh

உச்ச கேள்வி : 2335.47MW

பதிவேற்றம்செய்யப்பட்ட திகதி - 06-05-2021

  • abmiddle  அனல் மின்(நிலக்கரி) - 19.6 GWh
  • abmiddle  நீர் மின் - 13.69 GWh
  • abmiddle  காற்று மின் - 0.17 GWh
  • abmiddle  அனல் மின் (எண்ணெய்) - 8.99 GWh