මගේ බිල්පත ගණනය කරන්නේ කෙසේද? මගේ බිල්පත ගෙවන්නේ කෙසේද?

How Can I Calculate My Bill ?

Calculate your electricity bill yourself!
Kwh ගාස්තු

ගාස්තුව නිවැරදි කරන්න

ඉන්ධන ගාස්තු

වට්ටම්

බදු මුදල

මුලු වටිනාකම


මගේ බිල්පත ගෙවන්නේ කෙසේද?

Now you can pay your electricity bill easily online, through the mobile application, mCash or via supermarkets, post offices, banks and CEB Bill Collection Centers.